Huishoudelijk reglement

                                      

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING JEUGDIJSHOCKEY TILBURG TRAPPERS

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1: Algemeen

Artikel   2: Toelating

Artikel   3: Rechten en Plichten

Artikel   4: Respect en Teamregels

Artikel   5: Disciplinaire Strafmaatregelen

Artikel   6: Commissies en Bevoegdheden

Artikel   7: Technisch Jeugdbeleidsplan

Artikel   8: Vergader- en Ouderavond

Artikel   9: Handhaving Huishoudelijk Reglement

Artikel 10: Inwerkingtreding

Toepasselijkheid

Dit reglement is toepasselijk op het lidmaatschap van de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers, en geldt daarnaast voor eenieder die op verzoek of instemming van de stichting vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de stichting verricht.

Artikel 1

Algemeen

1.1 De stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers is opgericht in 1997 en statutair vastgelegd op 29-07-1997.

1.2 De stichting heeft als hoofddoel gesteld het beoefenen, bevorderen en in standhouden van de ijshockeysport . Dit doel moet bereikt worden door ijshockeytrainingen en het spelen van wedstrijden, alsook het organiseren van evenementen op het gebied van de ijshockey sport.

1.3 Het doel van de stichting wordt verwezenlijkt door contributies –sponsoring –giften -donaties en subsidies. De stichting heeft geen winstoogmerk.

1.4 Het bestuur van de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers wordt benoemd door het bestuur van de stichting ijshockeybelangen Tilburg Trappers. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten, zoals bij de wet geregeld.

1.5 Besluitvorming kan alleen plaats vinden door het bestuur van de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers zoals statutair geregeld. Het bestuur kan zich laten adviseren maar deze adviseurs hebben geen stemrecht bij besluitvorming.

1.6 De stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging en/of diefstal van eigendommen van leden of derden, Dit geldt ook voor materiaal van de topsportklas in de afgesloten ruimte op de ijsbaan. Ook sluit de stichting  aansprakelijkheid uit voor letsel in welke vorm dan ook toegebracht door leden, spelers, tegenstanders en bezoekers tijdens activiteiten georganiseerd door Tilburg Trappers of door de stichting geregelde wedstrijden, toernooien en andere activiteiten. Indien schade toegebracht wordt door leden van Tilburg Trappers, worden deze verhaald op de veroorzaker.

1.7 De door de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers in bruikleen gegeven uitrusting, blijven eigendom van de stichting tenzij het bestuur anders bepaalt. Schade anders dan bij normaal gebruik is voor rekening van de gebruiker.

1.8 Het bestuur stelt voor aanvang van het seizoen de contributie vast voor de diverse leeftijdsgroepen en andere gebruikers die onder de stichting vallen.

1.9 Het bestuur stelt samen met het hoofd jeugdopleidingen, vóór aanvang van het seizoen, de                    teamindeling vast en in welke competitie er gespeeld wordt. Trainingen worden middels het maandplan ingedeeld.

1.10 De bepalingen van dit reglement hebben betrekking op:

Het bestuur

De spelers

De ouders/verzorgers

De begeleiding, trainers, teamleiders en coaches evenals aan de stichting verbonden jeugdscheidsrechters.

Artikel  2

Toelating

2.1 Personen die zich aan willen melden als lid dienen een verzoek in via het aanmeldingsformulier.

2.2 Het bestuur beoordeelt de aanvraag om lid te worden en wint desnoods nadere inlichtingen over desbetreffende aanvrager in en neemt hierna een besluit.

2.3 Alle volwassen trainers, coaches en teamleiders moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, voor het werken met minderjarige kinderen. Indien deze verklaring niet wordt overlegd, wordt niet toegestaan om vrijwilligerswerk voor Tilburg Trappers te verrichten.

Artikel 3

Rechten en Plichten

3.1 Iedere lid is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en welzijn om deel te nemen aan ijshockey wedstrijden en trainingen, De club is niet verantwoordelijk indien een speler gezondheidsklachten heeft en hier consequenties uit voort komen.

3.2 Na ontvangst van de contributie wordt de speler aangemeld bij IJshockey Nederland, zodanig dat de speler kan deelnemen aan wedstrijden voor de duur van één seizoen.

3.3 De speler blijft lid als het lidmaatschap niet voor 1 juni wordt opgezegd. Opzeggen kan d.m.v. het sturen van een email aan jeugd@trappers.nl

Indien wij geen reactie van u ontvangen sturen wij u in de 1e week van juni de contributie factuur voor het komende seizoen.

3.4 De facturen zullen in juni voor aankomend seizoen worden verstuurd, en moeten vóór 1 september volledig betaald zijn. Ook eventuele oude openstaande termijnen en openstaande boetes moeten voor die datum zijn betaald

Het is wel mogelijk om vanaf 1 juni tot aan 1 september in termijnen te betalen zodat op 1 september het volledige contributie bedrag is voldaan.

U betaalt contributie voor het team waar de speler bij aanvang van het seizoen ingedeeld is, na verschuiving tussen teams wordt geen restitutie toegekend.

Indien de contributie vóór aanvang van het seizoen niet is voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan trainingen en wedstrijden.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk en geeft in elk geval geen recht op restitutie van betaalde contributie.

Contribuanten die tijdens het seizoen lid worden, wordt tijdsevenredig de contributie in rekening gebracht, pas na betaling kan deel genomen worden aan trainingen en wedstrijden.

3.5 Leden die deel uit maken van een ijshockeyteam van de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers zijn gehouden om aan de competitieverplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan:

* Bij thuiswedstrijden 1 uur voor aanvang aanwezig zijn in de kleedkamer

* Bij uitwedstrijden tijdig op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn

* Bij groepsvervoer verplichte deelname aan dit vervoer voor de speler.

* Het deelnemen aan wedstrijden anders dan bij de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers is zonder toestemming vooraf, niet toegestaan.

* Verhindering van deelname aan training of wedstrijden dient tijdig afgemeld te worden bij de desbetreffende teamleider.

* Begeleider/coach heeft het recht af te wijken van in 3.5 genoemde regels, na overleg met het bestuur.

3.6 Tijdens training en wedstrijden moeten de spelers een deugdelijke en goedgekeurde uitrusting dragen, zoals de IJNL voorschriften voorschrijven.

3.7 De inschrijving als speler/contribuant eindigt:

Door het overlijden van de speler/contribuant

Door opzegging van de speler/contribuant

Door opzegging van de stichting

Door royement.

3.8 Opzegging van de inschrijving als lid dient schriftelijk bij het bestuur te geschieden.

3.9 Opzegging van de inschrijving tijdens het seizoen geeft geen recht op restitutie of vermindering van de contributie.

3.10 In het geval van royement is er geen recht op restitutie of vermindering van contributie.

3.11 Het bestuur kan tot een royement besluiten indien het lid:

* De stichting op onredelijke wijze benadeelt

* Handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting, zoals de in dit reglement opgenomen verplichtingen, in het bijzonder ( maar niet uitputtend ) art. 3.15 en art. 4.

3.12 Opzegging door het bestuur kan slechts worden gedaan tegen het einde van het lopende seizoen.

3.13 Royement betekent opzegging met onmiddellijke ingang.

3.14 In het geval van blessure is er geen recht op restitutie of vermindering van contributie.

3.15 De speler is verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals een goed speler betaamt, zowel op het ijs als daarbuiten discipline te betonen en zich te onthouden van al dan niet openbare gedragingen en/of uitlatingen die het aanzien van het ijshockey, van de club of van aan de club gebonden sponsors en partners kunnen schaden – waaronder doch niet uitsluitend drugsgebruik, wapenbezit, overmatig alcoholgebruik – zulks ter beoordeling van de club. Schending van deze verplichtingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals schorsing of royement.

Het is bezoekers en/of gebruikers van de kleedruimten die ter beschikking worden gesteld, niet toegestaan met behulp of door middel van audiovisuele (opname)apparatuur (zoals telefoontoestellen met een camera), beeld- of geluidopnamen in de kleedruimten en/of bijbehorende ruimten zoals douches en dergelijke meer te maken.

Overtreding van dit verbod kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals schorsing of royement

Het is de Speler verboden doping te gebruiken als bedoeld in de reglementen van de IJNL en/of IIHF waarmee hij wordt geacht bekend te zijn, tenzij hij daarvoor overeenkomstig de reglementen van de IJNL en/of IIHF dispensatie heeft gekregen in verband met medicijnengebruik. De Speler en de Club komen uitdrukkelijk overeen dat indien de Speler op grond van een onherroepelijk(e) vonnis/uitspraak van de (bevoegde) tuchtrechtelijke organen van de IJNL en/of IIHF wordt geschorst wegens gebruik van doping, zulks voor de club een dringende reden oplevert tot schorsing, royement dan wel andere disciplinaire maatregelen.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de mogelijkheden voor de club om indien een positieve uitslag van een zogeheten A-monster van de Speler overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementen van de IJNL en/of IIHF als bindend wordt aangemerkt, maatregelen te nemen jegens de Speler waaronder doch niet uitsluitend schorsing of royement.

Artikel 4

Respect en Teamregels

4.1 Respect en gedrag ten opzichte van medespelers, coach/begeleider, tegenstanders en baanpersoneel, moet ten aller tijden hoog in het vaandel staan en naar buiten uitgedragen worden.

4.2 Na de training moet elke speler binnen 30 minuten klaar zijn met omkleden, de kleedkamer moet opgeruimd en netjes worden achtergelaten. Het begeleidingsteam is verantwoordelijk voor het toezicht en inspecteert als laatste de kleedkamer.

4.3 Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer is voor, tijdens en na de training en wedstrijd verboden.

4.4 De huisregels van het baanpersoneel moeten opgevolgd en nageleefd worden.

4.5 Voor of tijdens trainingen en wedstrijden, is het voor spelers, trainers/coaches en teamleiders niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen.

Artikel 5

Disciplinaire Strafmaatregelen.

5.1 De bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen berust bij het jeugdbestuur, die tevens de taken van de tuchtcommissie vervullen.

5.2 Strafoplegging door de IJNL is bij haar tuchtreglement geregeld. Disciplinaire maatregelen die door de IJNL aan de contribuant/speler/teambegeleider/official kunnen worden opgelegd, zijn o.m. schorsingen en boetes. De stichting is gehouden deze maatregelen onverwijld over te nemen.

5.3 De kosten die de IJNL voor behandeling van een strafzaak bij de stichting in rekening brengt, worden door de stichting op de betrokken persoon en/of team verhaald. De kosten dienen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan .Bij het niet voldoen van de factuur wordt de speler de toetreding tot trainingen en wedstrijden ontzegd. Bij doorberekening van de kosten kan het betreffende lid binnen 2 weken na betaling van de boete aan de club, bij de IJNL schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Indien het bezwaar wordt gehonoreerd en de IJNL de boete restitueert, zal de club de boete terug betalen aan de betreffende speler. 

Artikel 6

Commissies en Bevoegdheden.

6.1 Het bestuur benoemt en ontslaat zo nodig commissies en medewerkers, en tevens regelt en bepaalt zij de taken en bevoegdheden. De commissies en medewerkers brengen periodiek verslag uit aan het bestuur.

6.2 Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de terzake te nemen maatregelen evenals het bepalen van de orde binnen het team, is het team(bege)leiding bevoegd. Met betrekking tot hun werkzaamheden zijn zij desgevraagd verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhouden zij contact met het bestuur en de door het bestuur aangestelde medewerkers. Ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld.

6.3 Bij trainingen op het ijs berust de leiding bij de betrokken trainer, hij onderhoud contact met de betrokken teamleiders .

De bevoegdheden van de trainers worden in overeenkomst tussen hen en de stichting geregeld.

6.4 Indien er mensen twijfelen aan de gang van zaken binnen een team zullen zij dit eerst bij de teamleider moeten aangeven. Als ook dan voor hun gevoel geen goede oplossing of uitleg is gegeven kunnen zij dit melden bij de hoofdtrainer en/of jeugdcoördinator en in 3e instantie aan het jeugdbestuur.

Artikel 7

Technisch Jeugdbeleidsplan.

7.1 De stichting werkt met een technisch jeugdbeleidsplan dat is opgesteld door bestuurslid technische zaken en het hoofd jeugdopleidingen. Het technisch beleidsplan wordt periodiek getoetst en zo nodig aangepast.

Artikel 8

Vergader- en Ouderavond.

8.1 Het jeugdbestuur heeft periodiek overleg en komt ook regelmatig in klein comité bij elkaar om actiepunten uit te werken.

8.2 De teams afzonderlijk houden minimaal 2 ouderavonden per seizoen om team- en clubbelangen aan de ouders/verzorgers te melden, en de vragen en opmerkingen van de ouders te beantwoorden. Indien nodig worden deze vragen en/of opmerkingen aan het jeugdbestuur doorgegeven en behandeld.

8.3 Eens per jaar is er een algemene ouderavond, die belegd wordt door het jeugdbestuur.

Artikel 9

Handhaving Huishoudelijk Reglement.

9.1 De handhaving en uitleg van het vastgestelde reglement berust, tenzij anders,  bepaalt bij het jeugdbestuur.

9.2 In alle gevallen waarin door dit huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het jeugdbestuur.

Artikel 10

Inwerkingtreding

10.1 Dit huishoudelijk reglement wordt op de internetsite van de jeugd geplaatst en ook op andere wijze bekend gemaakt zodat alle belanghebbende daarvan op de hoogte kunnen zijn.

Vastgesteld en besloten:  16-6-2020

Jeugdbestuur

Tilburg Trappers maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan de privacy verklaring om meer te leren over onze cookies.